GELOOFSBELIJDENIS

Wat wij geloven.

Wij geloven in één eeuwige soevereine God, Die voor altijd in 3 personen als volkomen eenheid tegenwoordig is - de Vader, Zoon en Heilige Geest. Elk persoon bezit de karaktereigenschappen der Godheid en persoonlijkheid. God heeft geen begin en ook geen eind. Hij is de ongeschapen Schepper van alles dat existeert.

Wij geloven dat Jezus Christus de eeuwige zoon van God is, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Jezus is volledig God en volledig Mens. Hij leefde zonder te zondigen en werd gekruisigd als een plaatsvervangend offer voor onze zonden. Drie dagen later verrees hij uit de dood en keerde hij terug naar de hemel, waar hij nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God de Vader al waar Hij Zich voor de gelovigen inzet. Hij is de enige Verlosser en Heer.

Wij geloven dat de 66 boeken van de Bijbel het woord van God zijn. De Bijbel is onfeilbaar in de originele manuscripten en geïnspireerd door de Heilige Geest. Zij is de ultieme autoriteit over alle bereiken van het geestelijke leven en handelen. 

Wij geloven dat de mens naar het beeld van God gemaakt werd, maar dat iedereen gezondigd heeft in woorden, daden en gedachten en daardoor terecht Gods toorn verdient. De mens is van God verwijderd door zijn schuld en kan zich niet zelf uit eigen kracht redden.

Wij geloven dat de Verlossing kompleet van Gods genade afhangt en ieder mens als geschenk gegeven wordt, die zich van zijn zonde afkeert en in Jezus Christus als Heer en Verlosser gelooft. Op basis van deze bekering en het vertrouwen in Jezus wordt de schuld van de zondige mens vergeven en de gerechtigheid van Jezus aan hem toegerekend.

Wij geloven in de éne wereldwijde kerk/gemeente. Zij bestaat uit alle mensen, die uit de kracht van de Heilige Geest wederom geboren zijn. Deze waren gelovigen volgen Jezus als zijn volgelingen door de kracht van de Heilige Geest, die in hen leeft.

Wij geloven dat Jezus Christus wederkomen zal. Hij zal voor iedereen zichtbaar en tastbaar verschijnen met macht en heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. Daarna zal Hij Zijn koninkrijk hier op aarde oprichten.

Wij geloven in een lichamelijke opstanding voor alle mensen – voor de gelovigen tot een eeuwig leven en gemeenschap met God, voor de ongelovigen tot een eeuwige dood en verwijdering van God. 

Wij geloven dat Jezus Christus ons de opdracht gegeven heeft, om de Blijde Boodschap in woord en daad te verkondigen aan alle mensen wereldwijd om hen tot Jezus’ discipelen te maken.

Kvk-nummer: 24489003

SCFS Rotterdam

Dwarsweg 40b
3181 HG Rozenburg

0622393023

Stuur een bericht via WhatsApp.

+31 6 16077868

© 2021 SCFS Rotterdam